Uherčice(MV2)

691 62 Uherčice, Telefon: 519 418 113, obec@uhercice.cz


UherčiceUherčiceUherčiceUherčiceUherčiceUherčiceUherčice

Obci Uherčice najdeme na severu Dyjsko-svrateckého úvalu, z velké části na levém břehu řeky Svratky v nadmořské výšce 180 metrů. 

Uherčice byly zemědělskou obcí, známou především svým vinařstvím. Už roku 1555 se vinařský nůž, jako symbol pěstování vinné révy, objevil na nejstarší dochované pečeti.

Z roku 1220 je první písemná zpráva o Uherčicích, kdy věnoval obec král Přemysl Otakar I. hraběti Konrádu z Hardeggu. 
V této době už tady existoval farní kostel, který patřil vilémovskému kláštěru benediktinské řehole v Čechách. 

Během husitských válek se vilémovští mniši přestěhovali do Uherčic, založili tady proboštství a sídlo opata. Poslední uherčický opat Petr byl donucen evangelíky utéct do Rajhradu, kde v roce 1541 zemřel.

S historií se měnil také název obce:
 • v r. 1220 Uhricic
 • 1267 Hursit
 • 1340 Aurcicz
 • 1459 Určice
 • od r. 1496 Uherčice.

Části obce: Mešovice - Uherčice

Památky, významné stavby a zajímavosti obce Uherčice:
 • Kostel sv. Bartoloměje, kulturní památka, Mešovice
 • Kaplička, při silnici na Vratěnín, kulturní památka, Mešovice
 • Výklenková kaplička - poklona, v polích vlevo od silnice do Dančovic, kulturní památka, Mešovice
 • Výklenková kaplička - poklona, vpravo za obcí u silnice do Dančovic, kulturní památka, Mešovice
 • Krucifix, u kostelíka sv. Bartoloměje, kulturní památka, Mešovice
 • Zámek, kulturní památka, Uherčice
 • Kaplička u silnice do Podhradí, kulturní památka, Uherčice
 • Kaplička u sýpky, kulturní památka, Uherčice
 • Výklenková kaplička, kulturní památka, Uherčice
 • Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku, kulturní památka, Uherčice
 • Sýpka na návrší ve vsi, kulturní památka, Uherčice
 • Socha svaté Markéty, kulturní památka, Uherčice

Zdroj: Národní památkový ústav

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území obce Uherčice:
 • Bílý kříž, přírodní rezervace (skalnaté svahy se smíšenými porosty a bohatou květenou)
 • Uherčická louka, přírodní památka (vlhké louky a mokřadní společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů)
 • Lípa na návsi, památný strom (naproti obecnímu úřadu)
 • Údolí Dyje, evropsky významná lokalita (kontinentální opadavé křoviny, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, panonské šípákové doubravy, přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p., panonské skalní trávníky, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, středoevropské silikátové sutě, chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrský vegetace silikátových skal, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lesostepní bory, lokalita hvozdíku moravského, hořavky duhové, hrouzka běloploutvého, kovaříka, netopýra velkého, roháče obecného, tesaříka obrovského)
 • Uherčice - zámek, evropsky významná lokalita (lokalita vrápence malého)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kontaktní formulář
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
* takto označené položky je nutné vyplnit

Uherčice
691 62  Uherčice
Tel.: 519 418 113
Email: obec@uhercice.cz
Web: www.uhercice.cz

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.